BBA(CA) / बीबीए(सीए)

All fees shown here are provisional fees and subject to change after University approval. By using this service you agree to pay the difference in case of fee hike by University of Pune /

येथे दर्शविलेले सर्व शुल्क अस्थायी शुल्क आहेत आणि विद्यापीठाच्या मंजुरीनंतर ते बदलू शकतात. या सेवेचा वापर करून आपण पुणे विद्यापीठाने फी वाढीच्या बाबतीत फरक देण्याचे मान्य केले आहे.

Third Year / तिसरे वर्ष

Fee Installment / फी हप्ता

Full Fee / पूर्ण फी

Second Year / दुसरे वर्ष

Fee Installment / फी हप्ता

Full Fee / पूर्ण फी

First Year / प्रथम वर्ष

Maharashtra Candidate / महाराष्ट्रातील विद्यार्थी

Fee Installment / फी हप्ता

Full Fee / पूर्ण फी

OMS / ओएमएस

Fee Installment / फी हप्ता

Full Fee / पूर्ण फी

Menu